Rashtrotthana Blood Centre

Principal Sponsor: Smt. Subhadraben Jayantilal Nagardas Shah (Jain)

Video

A Brief explanation of Rashtrotthana Blood Centre in Kannada

A Brief explanation of Rashtrotthana Blood Centre in Hindi

Samraksha Video