Rashtrotthana Blood Centre

Principal Sponsor: Smt. Subhadraben Jayantilal Nagardas Shah (Jain)